0:00
/
0:00

Thoát Xác / 蜕变 (Produce Camp 2019) - V.A

901,556
Tải nhạc Thoát Xác / 蜕变 (Produce Camp 2019) miễn phí về máy

Lời bài hát: Thoát Xác / 蜕变 (Produce Camp 2019)

Ca sĩ: V.A


[Châu Chấn Nam:]
Zǒng huì xiàyìshí duǒshǎn
Bùnéng yùzhī de wèilái
Yuè shì fènbùgùshēn
Yuè huì bèi yǎnlèi fùgài

[Triệu Chính Hào:]
Kěwàng néng biàn dé cóngróng
Huì ràng xīn yǒushìwúkǒng
Xúnzhǎo yī zhǒng zhuàngtài chóngxīn
Duì míngtiān qī pàn

[Triệu Trạch Phàm:]
Wǒ zài hēi'àn zhōng yóu zǒu
Hūxī dōu shì yī zhǒng shìtàn
Wǒ zài hé wǒ zìjǐ jiāotán
Yào zěnyàng kěyǐ fēi xiàng yúnduān

[Trương Viễn:]
Wǒ zǒu zài mèng de biānyuán
Shǔguāng zhèngzài tiānbiān shǎnxiàn
Yǒu shēngyīn tíxǐng wǒ
Bié fàngqì
Please don't let me go

[Triệu Lỗi:]
Yuánlái wǒ shì zìjǐ de duìshǒu
Línghún děngdài bèi zìwǒ zhǔzǎi
Bùyòng kèyì biǎotài
Qù mǎnzú
Biérén liú gěi wǒ de qídài

[Cao Gia Lãng:]
Wǒ xūyào gěi xīn yīgè jiāodài
Jiùsuàn huì shì yíhàn
Wow

[Triệu Lỗi/Cao Gia Lãng:]
Wǒ xiǎng shuō
Please don't let me go

[All:]
Oh

[Triệu Lỗi:]
Yeh

[All:]
Oh

[Triệu Lỗi:]
Yeh

[All:]
Oh

[Triệu Lỗi:]
Suǒyǐ jué bù nénggòu tuì hòu

[Triệu Chính Hào/Cao Gia Lãng/Triệu Trạch Phàm/Trương Viễn:]
Oh

[Cao Gia Lãng:]
Wow yeh

[Triệu Chính Hào/Cao Gia Lãng/Triệu Trạch Phàm/Trương Viễn/Triệu Lỗi:]
Oh

[Cao Gia Lãng:]
Wow yeh

[Triệu Chính Hào/Cao Gia Lãng/Triệu Trạch Phàm/Trương Viễn/Triệu Lỗi:]
Oh

[Cao Gia Lãng:]
Xiànzài shì tuìbiàn de shíhòu
Oh yeh

[Trương Viễn:]
Huíyì zài màn man fúxiàn
Nàgè dānchún de xiǎohái
Zài gūdú de biānjiè
Xiǎngxiàng tiānkōng de wèilán

[Triệu Trạch Phàm:]
Kěwàng néng yíngdé xìnlài
Tián mǎn xīn suǒyǒu quēkǒu
Ràng shīluò de yǒngqì
Hái néng zài yīcì diǎnrán

[Cao Gia Lãng/Triệu Lỗi:]
Wǒ zài hēi'àn zhōng yóu zǒu
Hūxī dōu shì yī zhǒng shìtàn
Wǒ zài hé wǒ zìjǐ jiāotán
Yào zěnyàng kěyǐ fēi xiàng yúnduān

[Triệu Chính Hào/Trương Viễn:]
Wǒ zǒu zài mèng de biānyuán
Shǔguāng zhèngzài tiānbiān shǎnxiàn
Yǒu shēngyīn tíxǐng wǒ
Bié fàngqì
Please don't let me go

[Châu Chấn Nam:]
Yuánlái wǒ shì zìjǐ de duìshǒu
Línghún děngdài bèi zìwǒ zhǔzǎi
Bùyòng kèyì biǎotài
Qù mǎnzú biérén liú gěi wǒ de qídài

[Châu Chấn Nam/Triệu Lỗi:]
Wǒ xūyào gěi xīn yīgè jiāodài
Jiùsuàn huì shì yíhàn
Wow
Wǒ xiǎng shuō
Please don't let me go

[Châu Chấn Nam:]
Wǒ yǐjīng xíguàn
Yīgè rén zǒu zài yǒngjǐ de dàolù shàng
Tái qǐtóu xiàng qiánfāng kuī wàng
Hēi'àn zhōng jìngrán méiyǒu yīsī guāngliàng
Rénmen shuō gūdān shì shēngmìng de chángtài
Dàn dàdì yě huì yōushāng zhuā bù zhù diūdiào de yuànwàng
(Âu Dương Na Na: Suǒyǐ jué bù nénggòu tuì hòu ho yeh)
Zhōngyú wǒ pò jiǎn chéngle dié
Yòng mèngxiǎng jíbàile míwǎng
Qúnxīng tā sànfàzhe guāngmáng
Yǐn wǒ qiánwǎng wǒ xiǎng qù dì dìfāng
Wǒ tuì xiàle cán yī
Huì biàn dé gèngjiā jiānqiáng
Zhāngkāishuāng bì
(Âu Dương Na Na: Xiànzài)
Zhè cì huàn wǒ lái
Zuò nǐ de tàiyáng

[Âu Dương Na Na/ALL:]
Shì tuìbiàn de shíhòu
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi